Privacystatement

In dit privacy statement staat voor welke doelen wij als Stichting Gezond met Zorg gegevens verwerken en wat uw rechten zijn als wij uw gegevens verwerken. We bespreken de volgende onderwerpen:

 

Inhoud

 

Wie is Stichting Gezond met Zorg

Stichting Gezond met Zorg ontwikkelt nieuwe, innovatieve combinaties van data, medische kennis en digitale communicatie. Dat komt samen in gezondheidsprogramma’s die effectief bijdragen aan de gezondheid van de patiënt en effectieve en doelmatige inzet van zorgprofessionals en geld.

 

Voor Stichting Gezond met Zorg is een verantwoorde omgang met gegevens van de websitebezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving daaraan stelt.

 

Stichting Gezond met Zorg staat ingeschreven bij het KvK onder nummer 85588792. Zie ook de contactgegevens onderaan.

 

Welke gegevens verwerkt Stichting Gezond met Zorg voor eigen doelen (als ‘verwerkingsverantwoordelijke’)

Stichting Gezond met Zorg verwerkt persoonsgegevens voor haar eigen bedrijfsvoering. Zoals het onderhouden en verbeteren van haar website en contact onderhouden met klanten en geïnteresseerden over onze dienstverlening. Hieronder staat per doel hoe we omgaan met het verwerken van gegevens.

 

Websitegebruik analyseren en verbeteren met Google Analytics

Stichting Gezond met Zorg analyseert hoe bezoekers haar website gebruiken. Zodat wij onze website kunnen verbeteren en inzicht krijgen in welke informatie bezoekers interessant vinden. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics werkt met ‘cookies’, eenvoudige kleine bestandjes die met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten of verwijderen via uw browser.

 

We hebben Google Analytics zo ingesteld dat het volledig anoniem werkt en wij geen gegevens delen met derde partijen. De bewaartermijn voor de gegevens die wij via Google Analytics verwerken is 50 maanden.

 

Op deze manier kunnen wij het gebruik van onze website analyseren zonder dat we uw persoonsgegevens verwerken. Dat betekent dat de grondslag voor het verwerken van deze gegevens volgens de AVG ‘gerechtvaardigd belang’ is.

 

(Klant)contact onderhouden via contactformulier en standaard kantoorautomatisering

Stichting Gezond met Zorg communiceert met klanten en geïnteresseerden via de gangbare kanalen, zoals een contactformulier op onze website, e-mail en telefoon. Met als doel om bestaande klanten te ondersteunen bij het gebruik van onze producten en/of diensten en geïnteresseerden te informeren over de mogelijkheden.

 

De gegevens die u met ons deelt (bijvoorbeeld via het contactformulier, e-mail of telefoon) blijven bewaard in ons e-mail archief en in sommige gevallen in losse bestanden zoals notulen van een overleg of ons CRM systeem. Wij gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend om:

 

Contact met u op te kunnen nemen in het kader van een gangbare klantrelatie
Om u persoonlijk te informeren over interessante informatie en/of aanbiedingen van onze producten en/of diensten
Een sollicitatie procedure met u te kunnen starten indien u daar expliciet om gevraagd heeft.

Deze gegevens zijn belangrijk voor onze bedrijfsvoering en hebben geen standaard bewaartermijn. De gegevens worden dus niet automatisch gewist. U kunt wel een verzoek doen om te worden verwijderd, zie ook verderop onder ‘Uw rechten’. We delen deze gegevens niet met derden. We verwerken deze gegevens onder de AVG grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.

 

Welke gegevens verwerkt Stichting Gezond met Zorg voor anderen (als ‘verwerker’)?

Stichting Gezond met Zorg ondersteunt partijen in de zorg bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van gezondheidsprogramma’s. Daarbij is Stichting Gezond met Zorg een ‘verwerker’ van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat Stichting Gezond met Zorg persoonsgegevens in opdracht en ten behoeve van partijen in de zorg verwerkt. De zorgorganisaties (huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties) zijn de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ volgens de AVG. Dat betekent dat de zorgorganisaties bepalen hoe zij gegevens verwerken, en daar de ‘betrokkene’ (van wie zij gegevens verwerken) ook over informeren. Heeft u als betrokkene daar vragen over? Neem dan contact op met uw zorgorganisatie.

 

Gegevens delen met derden

Stichting Gezond met Zorg deelt geen informatie met derden, behalve in de volgende gevallen:

 

Als wij optreden als verwerker (zie hierboven, paragraaf ‘Welke gegevens verwerkt Stichting Gezond met Zorg voor anderen (als ‘verwerker’)?), en de verwerkingsverantwoordelijke daar opdracht toe heeft gegeven.
Als derden door ons ingehuurd zijn als verwerker. Bijvoorbeeld voor hosting en IT support. Deze derden zullen dan als verwerkers uitsluitend opdracht van ons krijgen voor verwerkingen waarvoor wij grondslag hebben volgens de AVG.
Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging en bewaartermijnen

Stichting Gezond met Zorg zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Stichting Gezond met Zorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist. De specifieke bewaartermijn voor de gegevensverwerking voor eigen doelen staat vermeld per doel, in hoofdstuk ‘Welke gegevens verwerkt Stichting Gezond met Zorg voor eigen doelen (als ‘verwerkingsverantwoordelijke’)?

 

Uw rechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u als betrokkene een aantal privacyrechten. Die staan hieronder benoemd.

 

Recht op inzage: U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen.
Recht op rectificatie: Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan zal Stichting Gezond met Zorg op uw verzoek uw gegevens wijzigen of aanvullen.
Recht op vergetelheid: U heeft in een aantal gevallen het recht om uw gegevens door Stichting Gezond met Zorg te laten wissen.
Recht op beperking van de verwerking: U heeft in een aantal gevallen het recht dat Stichting Gezond met Zorg uw gegevens nog wel bewaard, maar verder niet meer verwerkt op uw verzoek. Dit is het recht op beperking van de verwerking.
Recht op dataportabiliteit: U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als Stichting Gezond met Zorg uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren. Let op: dit geldt alleen voor gegevens die Stichting Gezond met Zorg digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.
Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Gezond met Zorg.
Recht op intrekken toestemming: Als u Stichting Gezond met Zorg toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens te verwerken, dan heeft u het recht die toestemming in te trekken.

Wilt u gebruik maken van een van de hierboven benoemde rechten? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacy statement.

 

Stichting Gezond met Zorg zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand op uw verzoek reageren.

 

Klachten

Mocht u klachten hebben over de gegevensverwerking door Stichting Gezond met Zorg, neem dan contact met ons op. We zullen altijd binnen vijf werkdagen de ontvangst van uw klacht of bezwaar bevestigen. Stichting Gezond met Zorg zal uw klacht beoordelen en indien nodig zullen we contact met u opnemen voor meer informatie.

 

We streven ernaar om elke klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 6 maanden na ontvangst).

 

Op elk moment vóór, tijdens of na het hierboven beschreven klachtenproces kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Links naar andere websites

Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van Stichting Gezond met Zorg verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacy statements verwijzen wij u graag naar de betreffende websites.

 

Wijzigingen

Stichting Gezond met Zorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer ons privacy statement daarom regelmatig.

 

Contactgegevens Stichting Gezond met Zorg

Heeft u een vraag aan Stichting Gezond met Zorg of een klacht? Neem dan contact met ons op.

 

Stichting Gezond met Zorg
Adres: Leidsekade 93bis, 3531 HB Utrecht
Telefoon: 0313-483252
E-mail: info@gezondmetzorg.nl

 

Functionaris gegevensbescherming: fg@gezondmetzorg.nl