Algemene voorwaarden

Stichting Gezond met Zorg te Utrecht

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 

ARTIKEL 2: VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

ARTIKEL 4: OVERMACHT, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

ARTIKEL 5: GEHEIMHOUDING

 

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

ARTIKEL 7: HET INTELLECTUELE EIGENDOM

 

ARTIKEL 8: HONORARIUM

 

ARTIKEL 9: BETALING

 

ARTIKEL 10: RECLAMES

 

ARTIKEL 11: TERMIJNEN

  1. 11.1  Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen, indien dit uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen.
  2. 11.2  De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is door de cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Stichting Gezond met Zorg de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde regelingstermijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

 

ARTIKEL 12: BEEÏNDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 

ARTIKEL 13: VERVALDATUM

 

ARTIKEL 14: RECHTSKEUZE EN JURIDICTIE